Regulamin Dziecięcego Festiwalu Kolędowego
„Kolędować każdy może”

Szczawa 18-19 stycznia 2020 r.

 

1. Festiwal „Kolędować każdy może” jest konkursem otwartym.
2.
Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym.
3.
Repertuar powinien obejmować tylko: kolędy, pastorałki i kantyczki tylko w języku polskim, mające ścisły związek z ideą Bożego Narodzenia.
4.
Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór w każdej kategorii (czas wykonania do 5 minut).
5.
W konkursie mogą wziąć udział soliści i duety.
6.
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie i wysłanie do organizatorów obowiązkowej, indywidualnej karty zgłoszenia, dostępnej na stronie internetowej  oraz dostarczenie do organizatorów w dniu festiwalu wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku.
7.
Uczestnicy festiwalu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:

1) kategoria przedszkolna: od lat 3 do klasy 0
2) kategoria młodsza szkolna: od klasy 1 do klasy 3
3) kategoria starsza szkolna: od klasy 4 do klasy 6
4) kategoria najstarsza szkolna: klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz klasa 1 szkoły ponadpodstawowej

UCZESTNICY DUETU MUSZĄ NALEŻEĆ DO TEJ SAMEJ KATEGORII WIEKOWEJ!
Najmłodszy uczestnik festiwalu musi co najmniej mieć ukończone 3 lata.
8.Uczestnicy Festiwalu mogą wykonywać utwory acappella, z towarzyszeniem własnych instrumentów lub z podkładem muzycznym dostarczonym wyłącznie na pendrive.
9.
Pendrive powinien zawierać nagranie tylko jednego podkładu muzycznego, podpisanego imieniem i nazwiskiem uczestnika. Podkład muzyczny nie może zawierać nagranej głównej partii wokalnej.
10.
Organizatorzy Festiwalu zapewniają profesjonalne nagłośnienie.
11.
O kolejności występu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy występują według następującego porządku:
a) kategoria 1 soliści i duety
b) kategoria 2 soliści i duety
c) kategoria 3 soliści i duety
d) kategoria 4 soliści i duety
Organizator informuje, że nie ma możliwości zmiany kolejności występów oraz nie ma możliwości pojedynczych występów uczestników z innych kategorii.
12.
Uczestnicy Festiwalu oceniani będą przez powołaną do tego Komisję:

 • podstawą do przyznania miejsc będzie ilość uzyskanych punktów
 • werdykty wydane na podstawie ocen jury są ostateczne i niepodważalne
 • oceny członków jury są tajne.

13. Kryteria według których będą oceniani uczestnicy:

 • intonacja
 • emisja głosu
 • rytmika i dykcja
 • dobór utworu
 • wyraz artystyczny

14. Powołane przez organizatorów Jury może przyznać:

 • trzy nagrody (I, II, III miejsce) w każdej kategorii
 • Nagrodę Grand Prix
 • wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

15. Jury festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
16. Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego wykorzystania nagranych prezentacji, a powstały materiał będzie ich wyłączną własnością.
18. Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2020 r. na adres e-mail: festiwal.koledowy@wp.pl
19. W nazwie pliku z kartą zgłoszenia powinny znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika i kategoria wiekowa.
20. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
22. W sprawach opornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Festiwal odbywa się w Szkole Podstawowej nr 1 im. 1 PSP AK w Szczawie
Szczawa 167